esfcr Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace ÚZIS ČR Univerzita Karlova
Kategorizace zdravotnického materiálu

Kategorizace zdravotnického materiálu

Vážení návštěvníci,

nacházíte se na nově vytvořených webových stránkách projektu Kategorizace zdravotnického materiálu (dále jen KZM). 

Hlavním účelem vytvoření těchto stránek je zlepšit orientaci v hierarchickém členění zdravotnických prostředků včetně podrobných informací.

Pod ikonou Hierarchické členění položek KZM naleznete stromovou strukturu kategorizace zdravotnických prostředků, která vychází z původních excelových souborů, dostupných na adrese Projekt ke kategorizace zdravotnického materiálu

Stromovou strukturou KZM prezentujeme posloupnost veškerých kategorií/skupin/podskupin zdravotnických prostředků, t.č. známých na tuzemském trhu. Kategorií/skupinou/podskupinou označujeme soubor zdravotnických prostředků mající stejný nebo podobný určený účel použití nebo společnou technologii. 

Každá podskupina stromu je specifikována dílčími informacemi – např. synonymy, definicí, kolektivními termíny apod.

Pod ikonou Hierarchie kolektivních termínů naleznete veškeré dostupné termíny, které umožňují seskupování takových skupin zdravotnických prostředků, které vykazují společné vlastnosti/znaky (např. z pohledu účelu použití, invazivity prostředku, odbornosti atd.). Kolektivní termíny popisují obecné charakteristiky (vlastnosti) společné pro konkrétní oblast zdravotnického prostředku. Termíny tak vzájemnými vazbami umožňují vyhledávání položek nezávisle na zařazení v hierarchii. Pokud se vám tedy nedaří dohledat konkrétní položku prostřednictvím stromové struktury KZM, můžete pro dohledání využít kolektivních termínů.

Vyhledávání je možné přímo ve stromové struktuře nebo použijte vyhledávací formulář v pravé horní části portálu. Při vyhledávání pomocí formuláře můžete použít filtr pro specifikaci oblasti, ve které chcete hledaný výraz vyhledávat. Filtr umožňuje prohledávání v jednotlivých databázích. Doporučenou zůstává volba (zaškrtnutí výběru) všech oblastí. Zvýšíte tak pravděpodobnost nalezení vámi hledaného termínu.

Mějte, prosím, na paměti, že Kategorizace zdravotnického materiálu v podobě, jak ji prezentuje tento portál, je návrhem a podkladem k vaší oponentuře a připomínkování.

Veškeré náměty na úpravu portálu a jeho obsahu je možné zasílat na adresu kzp@uzis.cz

Pokud vás zajímá způsob vypořádání připomínek, které se často týkají úpravy obsahu hierarchické struktury kategorizace, tak ten se řídí cyklem pravidelné aktualizace KZM, podrobněji uvedeno v sekci Metodika vývoje.